Komponentendatenbank


Lüftungsgerät (Luftleistung > 600 m3/h)
LG 6000 System VENTECH

Komponenten-Id: 0540vl03
Hersteller: J. PICHLER Gesellschaft m.b.H.
Air flow range from… : 1700 m3/h
To… : 3200 m3/h
At external pressure: 294 Pa
Heat recovery rate: 84% 
Humidity recovery: 0% 
Available external pressure (with installed filters): 275 Pa
Sound level of unit: 58,3 dB(A)
Klimazonen: Kühl-gemäßigt

Schallabstrahlung Kanal

Außenlulft: 57,2 dB(A)
Zuluft: 73,6 dB(A)
Abluft: 57,2 dB(A)
Fortluft: 75,4 dB(A)

Zurück zur Liste der Lüftungsgeräte (Luftleistung > 600 m3/h)