Komponentendatenbank


Lüftungsgerät (Luftleistung > 600 m3/h)
LG 4000 System VENTECH

Komponenten-Id: 0242vl03
Hersteller: J. PICHLER Gesellschaft m.b.H.
Air flow range from… : 1400 m3/h
To… : 2400 m3/h
At external pressure: 240 Pa
Heat recovery rate: 84% 
Humidity recovery: 0% 
Available external pressure (with installed filters): 210 Pa
Sound level of unit: 63,5 dB(A)
Klimazonen: Kühl-gemäßigt

Schallabstrahlung Kanal

Außenlulft: 63,9 dB(A)
Zuluft: 75,0 dB(A)
Abluft: 64,1 dB(A)
Fortluft: 76,3 dB(A)

Zurück zur Liste der Lüftungsgeräte (Luftleistung > 600 m3/h)