Komponentendatenbank

English Deutsch


Lüftungsgerät (Luftleistung > 600 m3/h)
LG 6000

Komponenten-Id: 0806vl03
Hersteller: J. PICHLER Gesellschaft m.b.H.
Air flow range from… : 2000 m3/h
To… : 5500 m3/h
At external pressure: 328 Pa
Heat recovery rate: 83% 
Humidity recovery: 0% 
Performance_number: – 
Available external pressure (with installed filters): 319 Pa
Sound level of unit: 67,9 dB(A)
Klimazonen: Kühl-gemäßigt

Schallabstrahlung Kanal

Außenlulft: 66,5 dB(A)
Zuluft: 80,0 dB(A)
Abluft: 69,3 dB(A)
Fortluft: 84,1 dB(A)

Zurück zur Liste der Lüftungsgeräte (Luftleistung > 600 m3/h)

Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz