Komponentendatenbank

Englisch Deutsch


Lüftungsgerät (Luftleistung > 600 m3/h)
VS3000 RTe

Image of 1228vl03
Komponenten-Id: 1228vl03
Hersteller: Ventacity Systems, Inc.
Air flow range from… : 1650 m3/h
To… : 3370 m3/h
At external pressure: 298 Pa
Heat recovery rate: 85% 
Humidity recovery: 65% 
Available external pressure (with installed filters): 220 Pa
Sound level of unit: 72,2 dB(A)
Klimazonen: Kühl-gemäßigt

Schallabstrahlung Kanal

Außenlulft: 59,7 dB(A)
Zuluft: 68,5 dB(A)
Abluft: 57,6 dB(A)
Fortluft: 66,2 dB(A)

Zurück zur Liste der Lüftungsgeräte (Luftleistung > 600 m3/h)

Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz