Komponentendatenbank


Lüftungsgerät (Luftleistung > 600 m3/h)
Adconair 76 03 01

Image of 0845vl03
Komponenten-Id: 0845vl03
Hersteller: Menerga GmbH
Air flow range from… : 1000 m3/h
To… : 2000 m3/h
At external pressure: 265 Pa
Heat recovery rate: 88% 
Humidity recovery: 0% 
Available external pressure (with installed filters): 228 Pa
Sound level of unit: 57,0 dB(A)
Klimazonen: Kühl-gemäßigt

Schallabstrahlung Kanal

Außenlulft: 64,0 dB(A)
Zuluft: 78,0 dB(A)
Abluft: 72,0 dB(A)
Fortluft: 69,0 dB(A)

Zurück zur Liste der Lüftungsgeräte (Luftleistung > 600 m3/h)