Komponentendatenbank

English Deutsch


Lüftungsgerät (Luftleistung > 600 m3/h)
Adconair 76 10 01

Image of 0502vl03: Adconair 76 10 01
Komponenten-Id: 0502vl03
Hersteller: Menerga GmbH
Air flow range from… : 1500 m3/h
To… : 4500 m3/h
At external pressure: 316 Pa
Heat recovery rate: 93% 
Humidity recovery: 0% 
Performance_number: – 
Available external pressure (with installed filters): 281 Pa
Sound level of unit: 61,0 dB(A)
Klimazonen: Kühl-gemäßigt

Schallabstrahlung Kanal

Außenlulft: 69,0 dB(A)
Zuluft: 82,0 dB(A)
Abluft: 77,0 dB(A)
Fortluft: 72,0 dB(A)

Zurück zur Liste der Lüftungsgeräte (Luftleistung > 600 m3/h)

Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz