Komponentendatenbank

English Deutsch


Lüftungsgerät (Luftleistung > 600 m3/h)
Adconair 76 19 01

Image of 0850vl03: Adconair 76 19 01
Komponenten-Id: 0850vl03
Hersteller: Menerga GmbH
Air flow range from… : 3200 m3/h
To… : 8800 m3/h
At external pressure: 359 Pa
Heat recovery rate: 94% 
Humidity recovery: 0% 
Performance_number: – 
Available external pressure (with installed filters): 326 Pa
Sound level of unit: 62,0 dB(A)
Klimazonen: Kühl-gemäßigt

Schallabstrahlung Kanal

Außenlulft: 70,0 dB(A)
Zuluft: 81,0 dB(A)
Abluft: 76,0 dB(A)
Fortluft: 74,0 dB(A)

Zurück zur Liste der Lüftungsgeräte (Luftleistung > 600 m3/h)

Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz