Komponentendatenbank

English Deutsch


Lüftungsgerät (Luftleistung > 600 m3/h)
VS3000 RT

Image of 1162vl03: VS3000 RT
Komponenten-Id: 1162vl03
Hersteller: Ventacity Systems, Inc.
Air flow range from… : 1500 m3/h
To… : 2670 m3/h
At external pressure: 286 Pa
Heat recovery rate: 85% 
Humidity recovery: 0% 
Performance_number: 9,9 
Available external pressure (with installed filters): 234 Pa
Sound level of unit: 71,5 dB(A)
Klimazonen: Kühl-gemäßigt

Schallabstrahlung Kanal

Außenlulft: 59,5 dB(A)
Zuluft: 68,7 dB(A)
Abluft: 57,4 dB(A)
Fortluft: 65,8 dB(A)

Zurück zur Liste der Lüftungsgeräte (Luftleistung > 600 m3/h)

Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz